Elverk

Eldistribution och -försäljning

Vårt distributionsområde utgörs av Jeppo och Ytterjeppo där vi sammanlagt har närmare 800 elkunder. Vi satsar fortlöpande på att sanera och förbättra elnätet för att säkerställa driftsäkerheten, oavsett väder och årstid. Detta görs bland annat genom att byta ut luftlinjer mot jordkablar samt genom samarbete med övriga bolag i Katternö-koncernen för att säkerställa eltillförseln.

Alla elmätare i andelslagets nät är numera fjärravlästa vilket underlättar avläsningen och minskar kostnaderna avsevärt.

 

Blanketter och dokument

 

Tariffer 

Tariffer från 1.1.2023

Tariffer från 1.1.2021

 

 Prislista för tjänster och anslutningar

Anslutningsavgifter 1.1.2019

Prislista för tjänster 1.1.2018

 

Anslutnings blanketter

Anmälningsblankett för elanläggning

Anslutning av mikroproduktion -blankett

 

Utvecklingsplan

Utvecklingsplan för elnätet – 2024
Alla elnätsbolag i Finland skall enligt Elmarknadslagen utarbeta en offentlig utvecklingsplan för sitt elnät. Både elnätskunder och andra samarbetspartners kan bekanta sig med planen och vid behov ge utlåtanden som hjälper oss vid Jeppo Kraft Andelslag att bygga framtidens elnät.

Planen uppgörs vart annat år och gällande 2024 års version av planen är det möjligt att ge sitt utlåtande mellan den 1.6 och 15.7 2024 genom att sända epost till info@jeppokraft.fi eller sända  post till Jeppo Kraft Andelslag, Kiitolavägen 1 66850 Jeppo. Märk kuvertet ”utvecklingsplan”. 

Vad är en utvecklingsplan för elnät?

Det är en plan som beskriver hur elnätet är tänkt att utvecklas och som är uppgjord enligt detaljerade myndighetsföreskrifter och tar fasta t.ex. på;

  • Elbehovet i Jeppo efter 10 år.
  • Ökningen av antalet solpaneler och laddningsmöjligheter för elbilar.
  •  I framtiden kommer en allt större andel av elförbrukningen att bli flexibel, dvs. att kunna styras.
  • En indelning av vårt elnät i olika zoner med motsvarande verksamhetsmiljö.
  •  Förväntade investeringsmängder.
  • Livscykelkalkyler över olika investeringsalternativ.

 

Hur kan du bekanta dig med planen?

Du är välkommen att besöka vårt kontor för att bekanta dig med planen.

Kontaktperson: Kurt Stenvall, 0400-266318, kurt.stenvall@jeppokraft.fi

 

Strategisk prognos för förändringar i eldistributionsnätets verksamhetsmiljö

Utgångspunkter för utvecklingsplanen för distributionsnät

Strategi för utveckling av nät inom utvecklingszonen för distributionsnätet

Kostnadsjämförelse av lösningar som används i utvecklingszonernaför distributionsnätet

Kostnadsjämförelse av lösningar

Kostnadsjämförelse av lösningar

Långsiktig plan

Åtgärder för utveckling av distributionsnätet under innevarande och följande år

Åtgärder för utveckling av distributionsnätet under de två föregående åren.

Hörande av utvecklingsplanen

Utvecklingszoner 1-4.