Framtiden

För att garantera en hållbar utveckling har vi på Jeppo Kraft Andelslag en tydlig vision om förnyelsebar energi i egen regi. Två lokala energikällor med stor potential är vattenkraft och biogas.

 

Vattenkraft

I flera århundraden har man i Jeppo tagit till vara på kraften från Lappo å. Men i dagsläget rinner den kraften bokstavligen förbi oss. Det är något som vi vill förändra genom byggandet av tre egna vattenkraftverk samt ett kraftverk i Herrfors' regi.

Precis som all övrig energiproduktion så påverkar även vattenkraften miljön, det gör att tillståndsprocessen för nya vattenkraftverk i Finland är oerhört tidskrävande. Trots detta är vi fast beslutsamma att satsa på den lokala vattenkraften för att minska beroendet av fossila bränslen och importen av utländsk energi.

En satsning på vattenkraft i Lappo å kunde täcka upp till 75% av våra elkunders energibehov i Jeppo och Ytterjeppo.

 

Biogas

Jeppo Kraft Andelslag är majoritetsägare i Jeppo Biogas Ab som producerar biogas vid sin egen anläggning, fyra kilometer från Jeppo centrum. Det biologiska råmaterialet kommer från traktens farmer, lantbruk och industrier.

Sammanlagt har över 12 km rör har lagts ner för transport av materialet. Biogasen används sedan av traktens industrier och på så sätt skapas ett lokalt och miljövänligt kretslopp. En av de största fördelarna med biogas är att det potentiellt kan användas för uppvärmning, el och även som fordonsbränsle.

Läs mer om biogasprocessen på jeppobiogas.fi